• https://www.facebook.com/Ekol-fuarc%C4%B1l%C4%B1k-340396255992033/
 • https://twitter.com/EkolFuarclk
Fuarcılık

 Günümüz pazarlama stratejileri içerisinde önemli bir yeri olan fuarcılık, düzenlendikleri bölgenin hem ekonomik hem de sosyal yapısına katkı sağlayan faaliyetler olarak ifade edilebilir. Fuarların kendisinden beklenen bu katkıyı sağlayabilmesi için her şeyden önce nitelik ve nicelikleri bakımından incelenmesi gerekmektedir. Burada önemli olan kriter sosyo-ekonomik hayata en yüksek katkıyı yapabilecek fuar türü ve odağının tespit edilmesidir. Aksi halde rastgele düzenlenecek olan bir fuar sosyo-ekonomik açıdan arzu edilen etkileri ortaya çıkarmayabilir. 

 

Sadece üretimdeki ve kişi başına gelirdeki artış  olarak ifade edilemeyecek olan kalkınma (gelişme) kavramı, sosyo-ekonomik  ve kültürel yapıda oluşacak değişikliği ve iyileşmeyi de kapsamaktadır. Dolayısıyla kalkınma teorisinin sadece ekonomik faktörlerle değil, aynı zamanda sosyal, kültürel, politik ve psikolojik etkenlerle de yakından ilişkisi olmaktadır (Ildırar, 2004,s,5). Bu bağlamda kalkınma kavramı ile sadece ekonomik ilerlemeler değil aynı zamanda sosyo-kültürel yapıdaki değişimler de göz önünde tutulmaktadır.

Küreselleşme süreci ile birlikte kabuk değiştiren günümüz dünyasının temel sorunlardan biri de  gerek ülkeler arası gerekse aynı ülke içerisindeki farklı bölgelerdeki gelişmişlik farklarının varlığıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerin, sosyo¬ekonomik alanlarda  bölgesel dengesizlikler yaşadıkları veya halen yaşamakta oldukları bilinmektedir (Ildırar,2004,s,7). Böylece, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmada bölgesel kalkınma politikaları önemli bir konuma bürünmüştür.

Fuar ticareti modern pazarlama stratejilerinden birisidir. Fuarlar, şehirlerin, bölgelerin ya da ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmalarına ciddi katkı yapabilmektedirler. Ancak, doğru fuar tipi seçilmelidir. Aksi takdirde, fuar ticareti kalkınma açısından arzu edilen sonuçları vermeyebilir.

Her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da giderek önemi artan rekabet kavramı, işletmeleri, daha etkin pazarlama stratejilerine yöneltmiştir. Pazarı test etme, alıcıların ilgisini çekme, tüketici tercihlerini belirleme, rakipleri, rekabeti ve teknoloji düzeyini izleme gibi özelliklerden dolayı etkin bir pazarlama yöntemi olan fuarlar, gün geçtikçe önemi artan aktiviteler olmaktadır. Fuarlar, sahip olduğu işlevler itibariyle kent yaşamına etkisi sadece ekonomik alanda sınırlı kalmayıp, sosyal ve kültürel alanda da olumlu etkileri gerçekleşmektedir. Özellikle de derinlemesine gerçekleştirilen ihtisas fuarlarının etkilerinin çok büyük boyutlarda olduğu bilinen bir gerçektir.

 • Sektörel etkinliklerin karşılıklı bağımlılığının vurgulanması ve kapsamlı olması,
 • Bölge için stratejik vizyonlar geliştirilmesi,
 • Ulusal ölçekleri ve yerel talepleri yansıtması,
 • Değişen koşullara uyum sağlayabilmesi,
 • Bölge planı yapımı ve uygulanmasında yerel katılımın sağlanması,
 • Düzenli olarak yeniden gözden geçirmeyi olanak tanıyacak mekanizmaların oluşturulması,
 • Bilgi ve üretime yönelik kaynaklar yaratılması,
 • Öncelikle yerel ve bölgesel kaynakların harekete geçirilmesi,
 • Kalitenin öncelikli olması,
 • Merkezi değil, bölgesel topluluğun ön planda olması,
 • Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve sektörler arası bağların kurulması,
 • Çok sayıda küçük ve orta ölçekli firma ve projeler yaratılması,
 •  Sürdürülebilirlik,
 • Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi,
 • Sosyal ve ekonomik dengelerin,
 • Kültürel çeşitlilik ve fırsat eşitliğinin ve sosyal, ekonomik ve siyasal katılımcılığın sağlanması,

 

Bu bağlamda fuar ticareti bölgesel kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilmesinde son derece önemli uygulamalardan birisi olarak görülebilir.

  
1413 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın